close
Attachments you submit will be routed for moderation. If you have an account, please log in first.

Ticket #492: AmigaPL2UTF-8.rexx

File AmigaPL2UTF-8.rexx, 3.0 KB (added by amiga@…, 11 months ago)

ARexx script for annotate to make conversion from AmigaPL->UTF-8

Line 
1/* Skrypt obsîuguje konwersjë polskich znaków standardu AmigaPL na UTF-8 na potrzeby programu YAM v2.8p1 */
2/* (c & R) autor: Dariusz (PekDar) Krzempek */
3/* $VER: AmigaPL2UTF-8.rexx v1.0 (12.11.2013) by PekDar, e-mail: amiga@pekdar.net, http://www.amiga.pekdar.net */
4/* http://aminet.net/util/libs/codesets-6.15.lha , http://aminet.net/util/cli/ClibSave.lha, http://aminet.net/util/cli/Copy2Clip.lha */
5
6/* TRACE ALL */
7
8NL = '0a'x /* Enter */
9
10OPTIONS RESULTS
11
12convert = "C:Convert"    /* Ôcieûka do programu Convert */
13
14/* Sprawdú czy jest dostëpna rexxreqtools.library */
15IF EXISTS('LIBS:rexxreqtools.library') THEN DO
16    NL = '0a'x
17    ADDLIB('LIBS:rexxreqtools.library',0,-30,0)
18    IF EXISTS('LIBS:reqtools.library') THEN DO
19        NOP
20    END
21    ELSE DO
22        CALL OPEN('Window','CON:200/50/600/100/Informacje')
23        CALL WRITELN('Window','Bîâd! - Brak biblioteki reqtools.library w LIBS:, sprawdú konfiguracjë!')
24        ADDRESS 'COMMAND' 'wait 5'
25        EXIT
26    END
27END
28ELSE DO
29    CALL OPEN('Window','CON:200/50/600/100/Informacje')
30    CALL WRITELN('Window','Bîâd! - Brak biblioteki rexxreqtools.library w LIBS:, sprawdú konfiguracjë!')
31    ADDRESS 'COMMAND' 'wait 5'
32    EXIT
33END
34
35/* Sprawdú czy dostëpna biblioteka codesets.library jest zainstalowana */
36IF EXISTS('Libs:codesets.library') THEN DO
37    NOP
38END
39ELSE DO
40    rtezrequest("Bîâd! - Nie mogë znaleúê biblioteki codesets.library" || NL || "Zainstaluj pakiet Codesets v.6.x", "OK")
41    EXIT
42END
43
44AnnPort="Annotate_Rexx"
45
46/* Spr. dostëpny port Arexx-a programu Annotate */
47IF SHOW('P',AnnPort) THEN DO
48    address(AnnPort)
49    /* Zapisz zaznaczony tekst do schowka */
50    DOMENU CUT 0
51END
52ELSE DO
53    rtezrequest("Bîâd! - Port AREXX programu Annotate niedostëpny" || NL || "Czy serwer RexxMast jest uruchomiony?", "OK")
54    EXIT
55END
56
57/* zapisz zawartoôê schowka do pliku */
58IF EXISTS('C:clipsave') THEN DO
59    /* ADDRESS 'COMMAND' 'c:clip UNIT=0 T:klipekamigapl.txt' */
60    ADDRESS 'COMMAND' 'run >NIL: c:clipsave T:klipekamigapl.txt'
61END
62ELSE DO
63    rtezrequest("Bîâd! - Nie mogë znaleúê programu C:clipsave" || NL || "Zainstaluj program i spróbuj ponownie.", "OK")
64    EXIT
65END
66
67/* Konwersja pliku AmigaPL > UTF-8 */
68IF EXISTS('C:Convert') THEN DO
69    ADDRESS 'COMMAND' 'run >NIL: C:Convert AmigaPL UTF-8 T:klipekamigapl.txt > T:klipekutf8.txt'
70    ADDRESS 'COMMAND' 'wait 3'
71END
72ELSE DO
73    rtezrequest("Bîâd! - Nie mogë znaleúê programu Convert" || NL || "Zainstaluj pakiet Codesets v.6.x, program Convert skopiuj" || NL || "do sys:c/ i spróbuj ponownie.", "OK")
74    EXIT
75END
76
77/* Zaîaduj zawartoôê pliku T:klipekutf8.txt do schowka unit 0 */
78IF EXISTS('T:klipekutf8.txt') THEN DO
79    ADDRESS 'COMMAND' 'C:Copy2Clip T:klipekutf8.txt'
80END
81ELSE DO
82    rtezrequest("Bîâd! - Nie mogë znaleúê pliku T:klipekutf8.txt" || NL || "Chyba program Convert ma jakiô problem... ?" || NL || "sprawdú i spróbuj ponownie.", "OK")
83    EXIT
84END
85
86/* Zaîaduj zawartoôê schowka do Annotate, zapisz zmiany i wyjdú z programu. */
87address(AnnPort)
88DOMENU PASTE 0
89DOMENU SAVE
90DOMENU QUIT
91
92EXIT 0